نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

ویرایش اطلاعیه مهم اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی که بیش از 127 واحد درسی گذرانده اند می رساند که بایستی ابتدا کلیه دروس گذرانده نشده از مرحله پیش درمانگاهی را در نیمسال اول 95-96 اخذ نمایند.

در غیر اینصورت طبق قانون دروس درمانگاهی اخذ شده آنها حذف آموزشی می گردد.