نشست کارآفرینی در صنعت طیور

 

نشست کارآفرینی در صنعت طیور در روز 5 شنبه 25 مهر 1398 با سخنرانی آقای دکتر علی مرادیان، متخصص طیور و کارآفرین برتر حوزه پرورش طیور و مدیر مرکز پرورش اجداد مرغ گوشتی و با حضور تعدادی از متخصصین صنعت طیور و دانشجویان در دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات پرورش طیور گوشتی با تکیه بر مدیریت و بهداشت پرورش طیور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.