موکب کوچک دانشکده دامپزشکی به افتخار سردار بزرگ میهن