نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

موکب کوچک دانشکده دامپزشکی به افتخار سردار بزرگ ایران

 

موکب کوچک دانشکده دامپزشکی به افتخار برگشت سردار پرافتخار و بزرگ استان

در آستانه بازگشت پیروزمندانه سردار دلها و مرد خدا بعد از عملیاتهای غرورآفرین و به مناسبت اقامت دائمی اش در دیار کریمان، دانشجویان دانشکده دامپزشکی در روز یک شنبه پانزدهم دی ماه 1398 موکبی در دانشکده برپا نمودند تا یاد و خاطره آن عزیز دلها را گرامی دارند. این موکب در روزهای آینده پذیرای اساتید، دانشجویان، کارکنان و مراجعین دانشکده خواهد بود.

گرچه یوسف به کلافی نفروشند به ما

بس همین فخر که ما هم ز خریدارانیم

گفت یوسف را چو می‌بفروختند               مصریان از شوق او می‌سوختند

چون خریداران بسی برخاستند                   پنج ره هم سنگ مشکش خواستند

زان زنی پیری به خون آغشته بود               ریسمانی چند در هم رشته بود

در میان جمع آمد در خروش                    گفت ای دلال کنعانی فروش

ز آرزوی این پسر سر گشته‌ام             ده کلاوه ریسمانش رشته‌ام

این زمن بستان و با من بیع کن          دست در دست منش نه بی سخن

خنده آمد مرد را، گفت ای سلیم              نیست درخورد تو این در یتیم

هست صد گنجش بها در انجمن               مه تو و مه ریسمانت ای پیرزن

پیرزن گفتا که دانستم یقین                   کین پسر را کس بنفروشد بدین

لیک اینم بس که چه دشمن چه دوست              گوید این زن از خریداران اوست

هر دلی کو همت عالی نیافت             ملکت بی‌منتها حالی نیافت