نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

موفقیت چشمگیر اساتید دانشکده دامپزشکی در ارتقاء مرتبه

در جلسات اخیر هیئت ممیزه آقایان دکتر محمد میرزایی، دکتر بهادر شجاعی، دکتر امید آذری، دکتر احسان الله سخایی و دکتر محمد خلیلی به مرتبه استادی و آقای دکتر هادی توکلی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
این موفقیت چشمگیر را به اساتید گرامی، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشکده دامپزشکی تبریک می گوئیم.