موفقیت چشمگیر اساتید دانشکده دامپزشکی در ارتقاء مرتبه

در جلسات اخیر هیئت ممیزه آقایان دکتر محمد میرزایی، دکتر بهادر شجاعی، دکتر امید آذری، دکتر احسان الله سخایی و دکتر محمد خلیلی به مرتبه استادی و آقای دکتر هادی توکلی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
این موفقیت چشمگیر را به اساتید گرامی، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشکده دامپزشکی تبریک می گوئیم.