سیم خرداد1401 تاریخ مصاحبه دوم پذیرش دکتری 1401

 

قابل توجه متقاضیان پذیرش دکتری تخصصی در دانشکده دامپزشکی

تاریخ مصاحبه جاماندگان مرحله اول مصاحبه دکتری، سیم خردادماه خواهد بود. بدیهی است این تاریخ قابل تمدید نبوده و آخرین فرصت مصاحبه دکتری برای پذیرش مهر 1401 خواهد بود.