نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

دریافت مجوز باشگاه سوارکاری دانشکده دامپزشکی

 

 

با پیگیری جناب آقای دکتر وثوق، رئیس بیمارستان تخصصی دانشکده، مجوز باشگاه سوارکاری دانشکده دامپزشکی از طرف اداره کل تربیت بدنی استان صادر گردید.