دریافت مجوز باشگاه سوارکاری دانشکده دامپزشکی

 

 

با پیگیری جناب آقای دکتر وثوق، رئیس بیمارستان تخصصی دانشکده، مجوز باشگاه سوارکاری دانشکده دامپزشکی از طرف اداره کل تربیت بدنی استان صادر گردید.