تقویم آموزشی پائیز 99

 

تقویم آموزشی نیمسال پائیز -3991 توسط آموزش کل دانشگاه ابلاغ گردید/