نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 400-1399

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 از طرف آموزش کل دانشگاه اعلام گردید.