تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 400-1399

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 از طرف آموزش کل دانشگاه اعلام گردید.