نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

تحویل فرم کرونا

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز  اعم از دستیاران، کارورزان و .....که به هر نحوی از تاریخ 27 شهریور 1400در بخش های مختلف بیمارستان دانشکده حضور دارند میرساند که بایستی فرم بالا ?? را تکمیل و امضا نموده به همراه مستند خواسته شده تحویل ریاست بیمارستان نمایند.