برگزاری کارگاه اصول اولیه، ملاحظات و توصیه های ایمنی برای افراد فعال در آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

 

کارگاه اصول اولیه، ملاحظات و توصیه های ایمنی برای افراد فعال در آزمایشگاه میکروبیولوژی با سخنانی آقای دکتر مازیار جاجرمی عضو هیات علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده و با هدف افزایش آشنایی اعضا هیات علمی و دانشجویان با کار در آزمایشگاه ها و در ادامه فعالیت شبکه آزمایشگاهی دانشکده در روز سه شنبه 7 خرداد 1398 در محل تالار دکتر تاجیک دانشکده برگزار گردید.

مجموعه کارگاه ها و سخنرانی های فوق به همت آقای دکتر ابراهیم نژاد و با مدیریت آقای دکتر گلچین و در راستای توسعه شاخه HSE آزمایشگاه های دانشکده برگزار می گردد.

 

آزمایشگاه های میکروبیولوژی همانطور که از مهم ترین آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی در عرصه هایی چون پزشکی، دامپزشکی، صنعت و غیره می باشند، از خطرناک ترین مراکز در ایجاد مخاطرات مرتبط با عوامل بیماریزای میکروبی بویژه برای کارکنان موقت و دائم این آزمایشگاه ها نیز محسوب می شوند. سخنرانی مربوط به موضوع "ایمنی در آزمایشگاه میکروبیولوژی" توسط دکتر مازیار جاجرمی در آمفی تئاتر دکتر تاجیک دانشکده دامپزشکی ارائه گردید. در این سخنرانی به معرفی اصول اولیه، ملاحظات و توصیه های ایمنی در آزمیشگاه های میکروبیولوژی پرداخته شد. برگزاری سخنرانی هایی از این دست می تواند به ارتقا سطح امنیت کاری در محیط های آزمایشگاهی برای کارکنان و دانشجویان فعال در امر پژوهش و پایان نامه شود.

فایل ارائه (دانلود)