برگزاری کارگاه آشنایی و اصول کار با حیوانات حیات وحش