برگزاری جلسه هم فکری در خصوص همایش علوم پایه

 

 جلسه هم فکری در خصوص محورهای همایش های قابل برگزاری و برگزار شده در دانشکده با حضور برگزار کنندگان همایش های قبلی و همایش علوم پایه و جمعی از اساتید دانشکده در روز سه شنبه 14 آبان ساعت 8 صبح در تالار دکتر تاجیک دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص نقاط قوت و مشکلات همایش های قبلی و همچنین شرایط برگزاری همایشها بحث و تبادل نظر گردید. همچنین در خصوص محورهای قابل طرح در همایش علوم پایه نیز همکاران پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

فایل سخنرانی (فایل PPT)