نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

انتصاب خانم دکتر عزیزی به عنوان معاون اموزشی پژوهشی دانشکده

 

با حکم رپیس محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر عزیزی، استاد پاتولوژی دانشکده، به عنوان سرپرست حوزه معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده انتخاب گردیدند.