نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

انتصاب جناب آقای دکتر جنیدی بعنوان رئیس دانشکده

 

با حکم جناب اقای دکتر طاهر، رئیس محترم دانشگاه، آقای دکتر حسین جنیدی، استاد بخش فیزیولوژی به عنوان رئیس جدید دانشکده منصوب گردیدند.

حکم (PDF)

 

/documents/700388/970285/%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF%DB%8C.pdf