نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

انتصاب جناب آقای دکتر آذری بعنوان معاون آموزشی دانشکده

با حکم رپیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر امید آذری، استاد جراحی گروه علوم درمانگاهی، به عنوان معاون آموزشی دانشکده انتخاب گردیدند.

 

تصویر حکم (فایل PDF)