اطلاعیه مهم آزمون جامع پیش درمانگاهی

 

اطلاعیه آزمون جامع پیش درمانگاهی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به منظور بهره مندی بهتر از اینترنت دانشگاه جهت برگزاری آزمون ؛ زمان برگزاری به تاریخ یکشنبه ٩٩/١١/١٢ رأس ساعت ١٠ صبح انتقال یافت.

محل برگزاری: مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی