نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اطلاعیه مهم آزمون جامع پیش درمانگاهی

 

اطلاعیه آزمون جامع پیش درمانگاهی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به منظور بهره مندی بهتر از اینترنت دانشگاه جهت برگزاری آزمون ؛ زمان برگزاری به تاریخ یکشنبه ٩٩/١١/١٢ رأس ساعت ١٠ صبح انتقال یافت.

محل برگزاری: مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی