نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

آدرس دریافت جداول مربوط به جذب و ارتقا

 

بنا به اعلام و بازارسال نامه دبیر محترم هیات ممیزه دانشگاه، همکاران محترم هیات علمی می توانند جداول مورد نیاز خودر در خصوص جذب و ارتقاء را از از وب سایت دانشگاه به آدرس https://omana.uk.ac.ir/ دریافت نمایند.