کارمندان دانشکده دامپزشکی

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی پست الکترونیکی
آقای علی پور محی آبادی رئیس اداره امور عمومی 33257272 2930
خانم مریم احمدی مسئول دفتر رئیس دانشکده 33257447 2900
خانم مریم احمدی مسئول دبیرخانه دانشکده 33257447 2900
خانم آذر نجارپور کارشناس آموزش دانشکده 31322905 2905
آقای علی پور محی آبادی کارپرداز دانشکده 33257447 31322900
خانم سمانه رحمانی مسئول پذیرش بیمارستان 33257350 2955
خانم مریم طالبیان کارشناس آزمایشگاه بیمارستان 31322944 2944
آقای محمد حسن زاده کارشناس سالن آناتومی 31322957 2957
آقای مرتضی مذهب جعفری کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی 31322956 2968
آقای سعید حسن زاده کارشناس آزمایشگاه آسیب شناسی 31322949 2949
آقای منصور امین زاده کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی 31322932 2932
خانم منیژه جلال کمالی کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی 31322933 2933
کارشناس آزمایشگاه بهداشت موادغذائی 31322934 2934
کارشناس آزمایشگاه رفرانس 31322953 2953
خانم مهشید وکیلی کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی و آزمایشگاه آبزیان 31322969 2968
کارشناس بخش جراحی 31322963 2955
آقای رحیم دهقانی کارشناس بخش رادیولوژی 31322951 2955
آقای جدید الاسلامی انباردار دانشکده 31322955 2955