معاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشکده، پروژه های عمرانی، خدماتی، رسیدگی به اهداف اجرایی دانشکده و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد. واحد امور اداری نظارت بر کلیه امور اداری دانشکده را بر عهده دارد. این وظایف شامل: انجام کلیه امور کارگزینی، امور دفتری و بایگانی، نظارت بر واحد ماشین نویسی، ورود و خروج پرسنل، واحد حمل و نقل، دریافت مراسلات پستی، انجام کلیه امورمربوط به مرخصی ها همچنین رسیدگی به مشکلات داخلی و پرسنل دانشکده می باشند.