نام و نام خانوادگی: محمد خلیلی
   رتبه علمی: استاد
   آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
   مدت تصدی:  
   تلفن: 034-32312904
   پست الکترونیکی: mdkhalily@uk.ac.ir
     آدرس پرتال شخصی  http://academicstaff.uk.ac.ir/mokhalili