نام و نام خانوادگی: مسعود ایمانی
    رتبه علمی: استادیار
    آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
    مدت تصدی: سرپرست
    تلفن: 034-32312902
    پست الکترونیکی:  
    آدرس پرتال شخصی   

 
- برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی
- مدیریت هزینه کرد اعتبارات و بودجه تخصیص یافته به دانشکده
- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش دانشکده
- حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها
- تعیین محل خدمت پرسنل ضمن هماهنگی با رئیس دانشکده و مدیران واحدهای مربوطه
- همکاری با ریاست دانشکده برای اجرای هرچه بهتر اهداف مدیریتی مجموعه دانشکده
- نظارت بر طرح های عمرانی و مدیریت هزینه کرد اعتبارات و بودجه تخصیص یافته به دانشکده


-انتظامات (فرم حضور خارج از ساعات اداری دانشجویان)
- حمل و نقل (فرم استفاده از ماشین دانشکده جهت فعالیت های آموزشی – پژوهشی)
- خدمات
- دبیرخانه
- کارپردازی (فرم تقاضای خرید کالا)
- تاسیسات
- زیراکس (فرم تقاضای استفاده از سهمیه زیراکس یا پرینت)
- تلفنخانه (لیست تلفن های ضروری دانشکده)
- انبار (فرم تقاضای تحویل کالا)