نام و نام خانوادگی: علی اصغر  مظفری
    رتبه علمی: استاد
    آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
    مدت تصدی:  
    تلفن: 034-32312902
    پست الکترونیکی: aliasghar_mozaffari@uk.ac.ir
      آدرس پرتال شخصی  http://academicstaff.uk.ac.ir/almozafari

 معاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشکده، پروژه های عمرانی، خدماتی، رسیدگی به اهداف اجرایی دانشکده و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد. واحد امور اداری نظارت بر کلیه امور اداری دانشکده را بر عهده دارد. این وظایف شامل: انجام کلیه امور کارگزینی، امور دفتری و بایگانی، نظارت بر واحد ماشین نویسی، ورود و خروج پرسنل، واحد حمل و نقل، دریافت مراسلات پستی، انجام کلیه امورمربوط به مرخصی ها همچنین رسیدگی به مشکلات داخلی و پرسنل دانشکده می باشند.


- برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی
- مدیریت هزینه کرد اعتبارات و بودجه تخصیص یافته به دانشکده
- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش دانشکده
- حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها
- تعیین محل خدمت پرسنل ضمن هماهنگی با رئیس دانشکده و مدیران واحدهای مربوطه
- همکاری با ریاست دانشکده برای اجرای هرچه بهتر اهداف مدیریتی مجموعه دانشکده
- نظارت بر طرح های عمرانی و مدیریت هزینه کرد اعتبارات و بودجه تخصیص یافته به دانشکده


-انتظامات (فرم حضور خارج از ساعات اداری دانشجویان)
- حمل و نقل (فرم استفاده از ماشین دانشکده جهت فعالیت های آموزشی – پژوهشی)
- خدمات
- دبیرخانه
- کارپردازی (فرم تقاضای خرید کالا)
- تاسیسات
- زیراکس (فرم تقاضای استفاده از سهمیه زیراکس یا پرینت)
- تلفنخانه (لیست تلفن های ضروری دانشکده)
- انبار (فرم تقاضای تحویل کالا)