فایل ها و فرم های دانشجویان


​دانشجویان محترم دانشکده دامپزشکی جهت اطلاع از آخرین تغییرات آیین نامه ها مرتبط با تحصیلات تکمیلی و همچنین اصول نگارش پایان نامه و رساله به وب سایت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://hiedu.uk.ac.ir/ مراجعه نمائید.

 

فرم ها

فرم انتخاب استاد راهنما (فایلWORD)
فرم پیشنهاد استاد مشاور (فایلWORD)

فرم تایید مقالات دانشجویان دکتری تخصصی (فایل WORD)

فرم تایید مقالات و مستخرجات علمی پایان نامه (فایلWORD)

فرم پروپوزال پایان نامه (فایلWORD)

فرم داوری پروپوزال (فایل WORD)

حکم تصویب موضوع پایان نامه (فایلWORD)

فرم معرفی دروس و داوران امتحان جامع دکتری (فایل WORD)

فرم تایید پایان نامه/ رساله برای دفاع (فایلWORD)

فرم داوری پایان نامه/ رساله برای دفاع (فایلWORD)
شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع (فایل PDF)

فرم تصویب طرح پژوهشی رساله دکتری (فایل WORD)

فرم هزینه کرد پایان نامه (مواردی  که تهیه فاکتور میسر نباشد)  (فایل WORD)

فرم درخواست ایمیل دانشگاه (فایل WORD)

لیست دروس امتحان جامع پیش درمانگاهی (فایل WORD)

فرم توزیع پایان نامه (فایلWORD)


آیین نامه ها

آیین نامه دوره دکتری عمومی دامپزشکی (فایلPDF)

آیین نامه دوره دکتری عمومی دامپزشکی (فایلPDF)

آیین نامه دوره کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی 1397 به بعد (فایلPDF)

شیوه نامه دوره کارشناسی برای دانشجویان ورودی 1397 به بعد (فایلPDF)

شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی 1397 به بعد (فایلPDF)

شیوه نامه دوره دکتری برای دانشجویان ورودی 1397 به بعد (فایلPDF)

کتاب جامع آیین نامه ها، قوانین و راهنمای آموزشی (فایلPDF)

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (فایلPDF)

آیین نامه دوره دکتری برای دانشجویان ورودی 1390 به بعد (فایل PDF)

آئین نامه انتقال دانشجو از خارج به داخل (فایل PDF)
​آئین نامه آموزشی  دوره های دکتری ورودی 1395 و 1396(فایلPDF)
​آئین نامه کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها (فایل PDF)
آئین نامه انتقال دانشجو از خارج به داخل (فایل PDF)
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی 1394 تا 1396(فایلPDF)
​​آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (فایل PDF)

دستورالعمل معافیت تحصیلی دانشجویان (فایلPDF)

آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه (فایلPDF)

 

راهنمای آموزشی

راهنمای مراحل دفاع دانشجویان دکتری عمومی و کارشناسی ارشد (فایلPDF)

راهنمای مراحل دفاع دانشجویان دکتری تخصصی (فایلPDF)

راهنمای ثبت پروپوزال در سیستم گلستان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری(فایلPDF)

 فایل ها و فرم های عمومی

 

فایل های مربوط به کمیته اخلاق سازمانی

فایل اطلاعات مورد نیاز برای دریافت کد اخلاق (WORD) (PDF)

فرمهای ضمیمه ملاحظات اخلاقی جهت دریافت کد اخلاق (فایل Word) (فایل PDF)

تعرفه داوری درخواست های کد اخلاق (شماره حساب جهت واریز تعرفه) (فایل PDF)

راهنمای دریافت رضایت آگاهانه (فایل PDF)

 

فایل مربوط به کارگاه مشاوره (فایل ZIP)

برنامه درسی مصوب

جدول برنامه درسی دکتری عمومی دامپزشکی با آخرین تغییرات (فایل PDF)

برنامه درسی کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (فایل PDF)

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد بافت شناسی (فایلPDF)

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی (فایلPDF)

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی (فایل PDF)

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد باکتری شناسی  (فایل PDF)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (فایلPDF)

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی فیزیولوژی (فایلPDF)

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی انگل شناسی (فایل PDF)

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی باکتری شناسی (فایلPDF)

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (رزیدنسی) جراحی دامپزشکی (فایلPDF)

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (رزیدنسی) داخلی دامهای بزرگ (فایلPDF)

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (رزیدنسی) مامایی دامپزشکی (فایلPDF)

 

فرم ها
دانشجویان محترم دانشکده دامپزشکی جهت اطلاع از آخرین تغییرات آیین نامه ها مرتبط با تحصیلات تکمیلی و همچنین اصول نگارش پایان نامه و رساله به وب سایت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://hiedu.fa.uk.ac.ir/ مراجعه نمائید.
​فرم درخواست ایمیل دانشگاه (فایل WORD)      
فرم درخواست حضور دانشجو در خارج ساعات اداری (فایل WORD)
فرم درخواست استفاده از ماشین دانشکده (فایل WORD)
فرم صورتجلسه درصد اشتراک دروس (دکترای دامپزشکی) برای برنامه ریزی ترم ها (فایل WORD)
فرم صورتجلسه درصد اشتراک دروس (دکترای تخصصی دامپزشکی) برای برنامه ریزی ترم ها (فایل WORD)
فرم صورتجلسه درصد اشتراک دروس (کارشناسی ارشد) برای برنامه ریزی ترم ها (فایل WORD)
فرم صورتجلسه درصد اشتراک دروس (اساتید مدعو و دروس سرویسی) برای برنامه ریزی ترم ها (فایل WORD)
​انبار (فرم تقاضای تحویل کالا) (فایل WORD)
کارپردازی (فرم تقاضای خرید کالا (فایل WORD)

 


آیین نامه های مرتبط با اعضا هیات علمی

آیین نامه پایه سالانه جدید (PDF)

فایل های مربوط به کمیته اخلاق سازمانی

فرم اطلاعات مورد نیاز صدور کد اخلاق (WORD) (PDF)

فرم ضمیمه ملاحظات اخلاقی جهت دریافت کد اخلاق  (فایل Word) (فایل PDF)

تعرفه داوری صدور کد اخلاق (مصوبه تعرفه داوری PDF) (شماره حساب تعرفه داوری فایل PDF)

راهنمای دریافت رضایت آگاهانه (فایل PDF)

 

فرم پایه سالانه (WORD)

 

شیوه نامه نحوه محاسبه واحدهای معدل آموزشی دانشگاه شهید باهنر (فایلPDF)

آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی (فایلPDF)

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی (فایلPDF)

شیوه نامه ارتقاء (فایلPDF)

شیوه نامه امتیازدهی به طرح های پژوهشی (بند 13 ماده 5 آیین نامه ارتقاء) (فایل PDF)

جواب استعلام بند 3 آیین نامه ارتقاء (فایلPDF)

آیین نامه کلینیک ویژه دانشکده دامپزشکی (فایلPDF)

آیین نامه انتخاب عضو هیات علمی نمونه آموزشی (فایلPDF)

آیین نامه گرانت (فایلPDF)

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر (فایلPDF)

شیوه نامه نحوه هزینه کرد گرانت (فایلPDF)

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی (فایلPDF)

 

 

فرمهای ارتقاء

راهنمای تکمیل فرم ارتقاء (فایلWORD)

فرم جدید ارتقاء اعضاء هیات علمی آموزشی (فایلWORD)

شناسه مقاله (فایلWORD)

کاربرگ نظرخواهی از مدیریت دانشگاه (فایلWORD)

کاربرگ ارزشیابی معاون آموزشی دانشکده (فایلWORD)

کاربرگ ارزشیابی مدیر گروه (فایلWORD)

 

سایر فرمها و آیین نامه ها

دستورالعمل دریافت H-index و ID Number از سایت (فایلPDF)