دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بیوشیمی 2922004 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 02 ندا اسکندر زاده هارمی | هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
بیوشیمی 2922004 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 ندا اسکندر زاده هارمی | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
بیوشیمی 2922004 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 ندا اسکندر زاده هارمی | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
بیوشیمی 2922004 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 02 ندا اسکندر زاده هارمی | هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
آمار حیاتی 2922003 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 شهرام پورسیدی | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 09:30) 1403/04/11 (13:30 - 15:30)
کالبد شناسی مقایسه ای (1) 2922006 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 محمد ناصر ناظم | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/09 (13:30 - 15:30)
کالبد شناسی مقایسه ای (1) 2922006 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 محمد ناصر ناظم | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/09 (13:30 - 15:30)
کالبد شناسی مقایسه ای (1) 2922006 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 02 محمد ناصر ناظم | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/09 (13:30 - 15:30)
کالبد شناسی مقایسه ای (1) 2922006 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 02 محمد ناصر ناظم | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/09 (13:30 - 15:30)
بافت شناسی 2922005 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 محمد ناصر ناظم | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/04 (13:30 - 15:30)
بافت شناسی 2922005 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 محمد ناصر ناظم | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/04 (13:30 - 15:30)
بافت شناسی 2922005 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 02 محمد ناصر ناظم | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/04 (13:30 - 15:30)
بافت شناسی 2922005 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 02 محمد ناصر ناظم | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/04 (13:30 - 15:30)
آسیب شناسی 2922008 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 شهرزاد عزیزی | هرهفته چهارشنبه (17:30 - 20:30) 1403/04/06 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی 2922008 3 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 شهرزاد عزیزی | هرهفته چهارشنبه (17:30 - 20:30) 1403/04/06 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی 2922013 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 هادی ابراهیم نژاد هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1403/03/31 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی 2922013 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 هادی ابراهیم نژاد هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1403/03/31 (08:00 - 10:00)
بهداشت و پرورش دام 2922012 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 02 سید مرتضی آقامیری هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:30) 1402/11/03 (10:30 - 12:30)
بهداشت و پرورش دام 2922012 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 02 سید مرتضی آقامیری هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:30) 1402/11/03 (10:30 - 12:30)
کالبد شناسی مقایسه ای (2) 2922007 2 کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی 01 محمد ناصر ناظم هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1402/10/27 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3