درباره دانشکده


لیست شماره تماس های دانشکده دامپزشکی

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 دفتر دانشکده 33257447-31322900 33257447 vet@uk.ac.ir
2 بیمارستان تخصصی 33257350 
   
  لیست شماره تلفن های ضروری دانشکده (فایل WORD)