اعضای هیات علمی

نمایش 38 نتیجه
از 1
 
هادی ابراهیم نژاد

هادی ابراهیم نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 31322940
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جلیل آبشناس

جلیل آبشناس 

دانشیار
شماره تماس: 31322916
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهارک اختر دانش

بهارک اختر دانش 

استاد
شماره تماس: 33222047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ندا اسکندر زاده هارمی

ندا اسکندر زاده هارمی 

استادیار
شماره تماس: 31322908
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مرتضی آقامیری

سید مرتضی آقامیری 

دانشیار
شماره تماس: 31322940
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
همایون بابائی

همایون بابائی 

استاد
شماره تماس: 31322918
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی توکلی

هادی توکلی 

استاد
شماره تماس: 31322929
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مازیار جاجرمی

مازیار جاجرمی 

استادیار
شماره تماس: 31322903
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین جنیدی

حسین جنیدی 

استاد
شماره تماس: 31322904
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا خیراندیش

رضا خیراندیش 

استاد
شماره تماس: 2950
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خلیلی

محمد خلیلی 

استاد
شماره تماس: 31322909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین رادفر

محمدحسین رادفر 

استاد
شماره تماس: 33257447
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدیه رضایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد زمانی احمدمحمودی

محمد زمانی احمدمحمودی 

دانشیار
شماره تماس: 31322962
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر ستاری

امیر ستاری 

دانشیار
شماره تماس: 31322941
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحسن سجادیان

سیدمحسن سجادیان 

دانشیار
شماره تماس: 2912
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمزه سلطانی نژاد

حمزه سلطانی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 32116721
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهادر شجاعی

بهادر شجاعی 

استاد
شماره تماس: 31322911
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعیده شجاعی پور

سعیده شجاعی پور 

استادیار
شماره تماس: 31322926
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حماد شفیعی بافتی

حماد شفیعی بافتی 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی صابری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود صالحی

محمود صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 31322938
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر سعید صمیمی

امیر سعید صمیمی 

دانشیار
شماره تماس: 31322903
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرزاد عزیزی

شهرزاد عزیزی 

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی علومی

محمدمهدی علومی 

استاد
شماره تماس: 31322917
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لادن عمادی

لادن عمادی 

دانشیار
شماره تماس: 31322942
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا قنبرپور

رضا قنبرپور 

استاد
شماره تماس: 2923
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی گلچین

مهدی گلچین 

استاد
شماره تماس: 31322913
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساحل متقی

ساحل متقی 

دانشیار
شماره تماس: 31322967
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام محمدی

الهام محمدی 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد میرزائی

محمد میرزائی 

استاد
شماره تماس: 31322915
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر مظفری

علی اصغر مظفری 

استاد
شماره تماس: 31322928
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لادن منصوری نژند

لادن منصوری نژند 

دانشیار
شماره تماس: 31322925
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی مولایی

محمدمهدی مولایی 

استاد
شماره تماس: 31322912
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد ناصر ناظم

محمد ناصر ناظم 

دانشیار
شماره تماس: 31322954
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعیدرضا نورالهی فرد

سعیدرضا نورالهی فرد 

استاد
شماره تماس: 31322920
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شادی هاشم نیا

شادی هاشم نیا 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داریوش وثوق

داریوش وثوق 

دانشیار
شماره تماس: 31322921
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 38 نتیجه
از 1